Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.06.15.
Hőmérséklet: 24.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Széchenyi

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Illetékes ügyintéző: Tóth Csaba
Személyes ügyintézés esetén az ügyintézés helye: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 08:00 - 16:00
Kedd 08:00 - 12:00
Csütörtök 12:30 - 16:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány(ok):
A szükséges nyomtatvány(oka)t a lenti linkről töltheti le.

SZOC-RGYK - Formanyomtatvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A-B lap)

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása eljárás célja, annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és ha megfelel a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról foglalt feltételeknek a szünidei gyermekétkeztetésnek, a természetbeni támogatásnak és a más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A kérelem elbírálója és a szükséges eljárás lefolytatója Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata.

 

Ki igényelheti a támogatást?
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult terjesztheti elő.

A jogosultság ellenőrzése során a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók (gondozó család) jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálatára kerül sor, mely a benyújtott okmányok, valamint környezettanulmány alapján történik.

 

Hol és hogyan kell a kérelmet benyújtani?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatánál kell benyújtani.
A kérelmet magánszemélyek adhatják be, melyet megtehetnek személyesen, írásban, illetve elektronikus úton is.

A kérelemhez csatolni kell:

  1. "Formanyomtatvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A-B lap)" nevű adatlapot,
  2. kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolásokat (munkabér, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás, álláskeresési ellátás, gyermektartásdíj),
  3. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolást, tételes havi bontásban,
  4. 16. életévét betöltött gyermek esetében az érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolása a tagozat megjelölésével,
  5. a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést/gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az eljárás költség-, illeték és díjmentes.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a kérelem benyújtásától számított 60 nap.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

A kérelem elbírálásáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata határozatot hoz, mely tartalmazza a jogorvoslati lehetőségeket is.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről.
Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.
A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.
Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 127-129. §-ai szabályozzák.

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

- kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja,
- eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján,
- hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait
- részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell
- az eljárás során észrevételeket tehet
- az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt
- betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet
- a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni
- jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

- hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni
- a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására
- az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

 

Vissza az ügyintézés menühöz
Széchenyi