Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.04.14.
Hőmérséklet: 22.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Lakossági hulladékgyűjtő edényzet igénylése, leadás, cseréje

Széchenyi

Lakossági hulladékgyűjtő edényzet igénylése, leadás, cseréje

Illetékes ügyintéző: Konyári Zoltánné
Személyes ügyintézés esetén az ügyintézés helye: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 08:00 - 16:00
Kedd 08:00 - 12:00
Csütörtök 12:30 - 16:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány(ok):
A szükséges nyomtatvány(oka)t a lenti linkről töltheti le.

AKSD-MOHU - Egyéni (hulladékgazdálkodási) edényzet átadásáról szóló elismervény (AKSD, MOHU MOL kuka átvételi bizonylat)

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata:

A Lakossági hulladékgyűjtő edényt (vegyes/BIO és szelektív kuka) a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. megbízásáből az AKSD Kft. biztosítja a település lakossága számára.
A szolgáltató a kukákat az ingatlanhasználó részére kizárólag használat céljára adja át, annak tulajdonjoga továbbra is a szolgáltatónál marad.
Az edényzet rendeltetészerű használatáért, és őrzéséért az ingatlanhasználó a felelős.
A szolgáltató tulajdonában álló edényzet egyénileg sorszámozott, mely sorszám az átadás-átvételi elismervényen feltüntetésre kerül.

Új hulladékgyűjtő edény igényt kell bejelenteni, amennyiben egy ingatlannak korábban nem volt ingatlanhasználója és ott jelenleg a szolgáltató hulladékgyűjtő edényt nem tart nyilván.

Hulladékgyűjtő edény leadását kell bejelenteni, amennyiben egy ingatlan használata megszűnik. Ebben az esetben a kukákat Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata részére vissza kell szállítani.

Csere igényt kell bejelenteni, amennyiben a hulladékgyűjtő edény az ingatlanhasználó hibáján kívül megrongálódott, megsérült.

Az ingatlan tulajdonjogának (bérleti jogának) módosulása esetében a régi és az új tulajdonosnak (bérlőnek) is bejelentési kötelezettsége keletkezik. Ennek elmulasztása esetén a szolgáltató továbbra is a korábbi tulajdonos számára számlázza ki a szemétszállítási szolgáltatást!

Amenyiben az ingatlanhasználó elhalálozik, a hulladékgyűjtő edények leadását az örökös(ök)nek kell kezdeményeznie. A kukákat ebben az esetben vissza kell szállítani Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata számára, mivel a fizetési kötelezettség csak így szűnik meg.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
- AKSD-MOHU formanyomtatvány (2 példányban)
- Személyi igazolvány
- Lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány
- Adókártya
- Az ingatlanhasználó elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatának benyújtása is szükséges.

 

Hol és hogyan kell bejelenteni az igényt, változást vagy leadást?

Az üggyel kapcsolatos igényeket személyesen, Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatánál lehet bejelenteni.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az üggyel kapcsolatos bármilyen bejelentés költség-, illeték- és díjmentes.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy szemétszállítással, illetve annak számlázásával kapcsolatos ügyet Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata nem kezel.
Ilyen kérdésekkel kérjük keresse a hulladékkezelési számlán található elérhetőségeken a szolgáltatót!

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről.
Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.
A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.
Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 127-129. §-ai szabályozzák.

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

- kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja,
- eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján,
- hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait
- részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell
- az eljárás során észrevételeket tehet
- az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt
- betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet
- a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni
- jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

- hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni
- a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására
- az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

 

Vissza az ügyintézés menühöz
Széchenyi