Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.05.25.
Hőmérséklet: 23.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Közterület használati engedély

Széchenyi

Közterület használati engedély

Illetékes ügyintéző: Galláné Tóth Ilona
Személyes ügyintézés esetén az ügyintézés helye: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 08:00 - 16:00
Kedd 08:00 - 12:00
Csütörtök 12:30 - 16:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány(ok):
Más nevében történő eljárás esetén meghatalmazás csatolása is szükséges!
A szükséges nyomtatvány(oka)t a lenti linkről töltheti le.

IVK-EHE - Kérelem közterület-használati engedélyhez
ADO-MHT - Meghatalmazás adóhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata:

Közterület-használati engedély kiadását akkor kell kérelmezni, ha az ingatlan-nyilvántartásban közterületként meghatározott területen olyan tevékenységet kívánnak végezni, amellyel a közterületet átmenetileg magáncélra használják fel.
Ilyenek például: építési munkálatokkal kapcsolatos építőanyag tárolás, árusítás, árubemutatás, vendéglátóipari előkert létesítése, stb.
Ezekben az esetekben a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

Az eljárás kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell minden dokumentumot, amely az eljárás lefolytatásához szükséges.
Ilyenek például:
- helyszínrajz (1:500; 1:1000)
- árusító-berendezés terve, vagy fotója
- az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amely előtt a közterület-használatot kérik.
A hatóság az eset körülményeinek megvizsgálása után – szükség esetén a helyszín megvizsgálását követően – határoz a közterület-használat engedélyezéséről.
Az engedélyt közérdekből visszavonhatja, illetve köteles is visszavonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett módon és célra használja, vagy a díjat az esedékesség után, a felszólítást követően sem fizette meg.

Az engedélyt kapott személy (az engedélyes) a hatóságnál tett bejelentéssel a közterület-használatot megszüntetheti, és ezután nem kell a fennmaradó időre díjat fizetnie.

A közterület-használati díj mértékét a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Közterület használatának díjai

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet személyesen, írásban, illetve elektronikus úton is be lehet nyújtani.
Elektronikus úton a kérelem benyújtható az E-önkormányzat portálon keresztül, vagy az e-Papír szolgáltatás igénybevételével.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Amennyiben minden információ rendelkezésre áll a kérelem benyújtásakor, akkor az ügyintézési határidő 8 nap.
Ha hiánypótlásra van szükség, akkor az ügy elbírálása teljes eljárásban 60 nap.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az eljárás költség-, illeték és díjmentes.
A hatóság a kérelem elbírálását követően a kérelmezőt határozatban értesíti, mely tartalmazza a megállapított közterület-használati díj összegét, illetve annak fizetési módját.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

A kérelem elbírálásáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata határozatot hoz. A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés illetékköteles.
Az ügyfél jogorvoslati lehetőségeit a döntés tartalmazza.

Amennyiben az arra jogosult élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot ennek elbírálásáig nem lehet végrehajtani, kivéve azt a lehetőséget, ha a hatóság a határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról szóló, a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről.
Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.
A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.
Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 127-129. §-ai szabályozzák.

 

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

- kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja,
- eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján,
- hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait
- részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell
- az eljárás során észrevételeket tehet
- az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt
- betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet
- a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni
- jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

- hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni
- a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására
- az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

 

 

Vissza az ügyintézés menühöz
Széchenyi