Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.05.25.
Hőmérséklet: 26.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Kommunális adó

Széchenyi

Kommunális adó

Illetékes ügyintéző: Kocsel Borbála
Személyes ügyintézés esetén az ügyintézés helye: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 08:00 - 16:00
Kedd 08:00 - 12:00
Csütörtök 12:30 - 16:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány(ok):
Más nevében történő eljárás esetén meghatalmazás csatolása is szükséges!
A szükséges nyomtatvány(oka)t a lenti linkről töltheti le.

ADO-033 - Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
ADO-033M - Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója adóbejelentéshez)
ADO-MHT - Meghatalmazás adóhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata, Nyírábrány közigazgatási területén kommunális adót szed.
Az adó tárgya: Az Önkormányzat illetékességi területén lévő belterületi építési telek, lakó ingatlan, nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérlet.
Külterület esetén csak a lakóingatlan tartozik a rendelet hatálya alá.
Külterületi szántó, rét, erdő, illetve mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok nem adókötelesek.

 

Az adó alapja, mértéke:
Az adó mértéke adótárgyanként (ingatlanonként), illetve lakásbérleti jogonként 10 000 Ft/év.
Az adó mértéke 7 000 Ft/év az alábbi, Nyírábrány közigazgatási területéhez tartozó adótárgyak esetén: Bernátrész tanya, Feketerét tanya, Keszlertag tanya, Liget telep, Pergő tanya, Szentannapuszta tanya.

 

Adómentesség:

a) aki az adóévet megelőző év december 31-ig betölti a 80. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül más személy nincs bejelentve,
b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak egyike az adóévet megelőző év december 31-ig betölti a 80. életévét és az adó alapjául szolgáló ingatlanra a lakcímnyilvántartás szerint más személy rajtuk kívül nincs bejelentve,
c) az az adóalany, aki az adóévet megelőző év december 31-ig betölti a 80. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül csak olyan személy van bejelentve, aki az adóévet megelőző év december 31-ig a 80. életévét betöltötte.

 

Hol és hogyan kell bejelenteni az adófizetési kötelezettséget, vagy annak módosulását?

Az ingatlanok tulajdonjogában bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jeleneteni.
A megállapított adót (a beadott bejelentőlapok és kérelmek alapján) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata szabja ki.
Az adóval kapcsolatos bejelentési kötelezettséget magánszemélyek személyesen, írásban, illetve elektronikus úton teljesíthetik.
Az adó megfizetésének módjáról és annak határidejéről Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata határozatot hoz, melyet az érintett részére kézbesít.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A bejelentési, bejelentkezési kötelezettség teljesítése illeték- és díjmentes.

 

Az ügyintézés határidejéről:

A bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatványt a helyi adóhatóság a benyújtástól számított 30 napon belül dolgozza fel.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentés, vagy változás-bejelentés során keletkezett bármilyen döntése határozatnak minősül. A döntés ellen fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés illetékköteles.
Az ügyfél jogorvoslati lehetőségeit a döntés tartalmazza.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30-34. §-ai,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről.
Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.
A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.
Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 127-129. §-ai szabályozzák.

 

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

- kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja,
- eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján,
- hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait
- részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell
- az eljárás során észrevételeket tehet
- az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt
- betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet
- a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni
- jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

- hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni
- a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására
- az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

 

Vissza az ügyintézés menühöz
Széchenyi