Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.05.25.
Hőmérséklet: 23.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Adóigazolás

Széchenyi

Adóigazolás

Illetékes ügyintéző: Kocsel Borbála
Személyes ügyintézés esetén az ügyintézés helye: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 08:00 - 16:00
Kedd 08:00 - 12:00
Csütörtök 12:30 - 16:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány(ok):
Más nevében történő eljárás esetén meghatalmazás csatolása is szükséges!
A szükséges nyomtatvány(oka)t a lenti linkről töltheti le.

ADO-AAI - Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
ADO-MHT - Meghatalmazás adóhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata:

Az adózó kérelmére az adóhatóság adóigazolást ad ki az adózó által megjelölt célból.
Az adóigazolás tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

Az adóigazolás iránti kérelmet magánszemélyek személyesen, írásban, illetve elektronikus úton nyújthatják be.
Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok ezt kizárólag elektronikusan tehetik meg az E-önkormányzat portálon keresztül, vagy az e-Papír szolgáltatás igénybevételével.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az adóhatóság az adóigazolást a kérelem előterjesztésétől számított 6 napon belül köteles kiadni, mely 30 nappal meghosszabbítható.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az igazolás kiadása költség-, illeték- és díjmentes.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

Az önkormányzati adóhatóság igazolás kiadása során keletkezett bármilyen döntése (maga az igazolás is) határozatnak minősül. A döntés ellen fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés illetékköteles.
Az ügyfél jogorvoslati lehetőségeit a döntés tartalmazza.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

Az általános közigazgatás rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. §-a
Az adóigazgatási eljárásról szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 24. §-a.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről.
Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.
A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.
Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 127-129. §-ai szabályozzák.

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

- kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja,
- eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján,
- hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait
- részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell
- az eljárás során észrevételeket tehet
- az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt
- betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet
- a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni
- jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

- hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni
- a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására
- az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

 

 

Vissza az ügyintézés menühöz
Széchenyi