Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.06.15.
Hőmérséklet: 24.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban

Széchenyi

Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban

Illetékes ügyintéző: Kocsel Borbála
Személyes ügyintézés esetén az ügyintézés helye: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 08:00 - 16:00
Kedd 08:00 - 12:00
Csütörtök 12:30 - 16:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány(ok):
Más nevében történő eljárás esetén meghatalmazás csatolása is szükséges!
A szükséges nyomtatvány(oka)t a lenti linkről töltheti le.

ADO-BEJ - Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban
ADO-MHT - Meghatalmazás adóhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata:

A helyi iparűzési adó bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettsége csak az őstermelőknek és azon vállalkozóknak, vállalkozásoknak van, akik Nyírábrányban vállalkozási tevékenységet kezdtek, de Nyírábrányban székhellyel vagy a NAV-nál bejelentett telephellyel nem rendelkeznek.
Bejelentkezési, változás-bejelentési lapot kell beküldenie annak az egyéni vállalkozónak vagy betéti társaságnak is, aki a helyi iparűzési adóban is a KATA szerint kíván adózni.
Egyéb esetben a vállalkozások mentesülnek a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány beküldésétől.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a bejelentkezést?

Az adóigazolás iránti kérelmet őstermelők és magánszemélyek személyesen, írásban, illetve elektronikus úton nyújthatják be.
Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok ezt kizárólag elektronikusan tehetik meg az E-önkormányzat portálon keresztül, vagy az e-Papír szolgáltatás igénybevételével.
A nyomtatványt az adókötelezettség keletkezésétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül kell benyújtani, KATA adózás választása esetén a KATA keletkezését követő 45 napon belül, vagy a következő év február 15-ig.

 

Az ügyintézés határidejéről:

A bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatványt a helyi adóhatóság a benyújtástól számított 30 napon belül dolgozza fel.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentkezés, vagy változás-bejelentés során keletkezett bármilyen döntése határozatnak minősül. A döntés ellen fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés illetékköteles.
Az ügyfél jogorvoslati lehetőségeit a döntés tartalmazza.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről.
Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.
A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.
Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 127-129. §-ai szabályozzák.

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

- kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja,
- eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján,
- hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait
- részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell
- az eljárás során észrevételeket tehet
- az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt
- betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet
- a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni
- jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

- hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni
- a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására
- az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

 

 

Vissza az ügyintézés menühöz
Széchenyi