Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.06.15.
Hőmérséklet: 24.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Rendkívüli települési támogatás

Széchenyi

Rendkívüli települési támogatás

Illetékes ügyintéző: Tóth Csaba
Személyes ügyintézés esetén az ügyintézés helye: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 08:00 - 16:00
Kedd 08:00 - 12:00
Csütörtök 12:30 - 16:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány(ok):
A szükséges nyomtatvány(oka)t a lenti linkről töltheti le.

 SZOC-1M - Rendkívüli települési támogatás igénylő adatlap
SZOC-2M - Rendkívüli települési támogatást igénylő adatlap temetési támogatás
SZOC-3M - Kérelem rendszeres települési támogatás lakásfenntartási támogatás megállapítására
SZOC-4M - Kérelem idősek települési támogatásának igényléséhez
SZOC-5M - Kérelem első szülött gyermek utáni támogatás igényléséhez
SZOC-6M - Kérelem települési beiskolázási és óvodáztatási támogatás igényléséhez

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete, a települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól értelmében: A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek.

 

Ki igényelheti a támogatást?

a) Nyírábrány illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személy,
c) a település közigazgatási területén élő, letelepedési engedéllyel rendelkező személy,
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási területén élő személy,
e) az a hajléktalan személy, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.

 

Hol és hogyan kell a kérelmet benyújtani?

A rendszeres és rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatánál kell benyújtani.
A kérelmet magánszemélyek személyesen, írásban, illetve elektronikus úton nyújthatják be.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az eljárás költség-, illeték és díjmentes.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés maximális határideje 60 nap.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

A kérelem elbírálásáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata határozatot hoz. Az elutasító határozat ellen fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés illetékmentes.
Az ügyfél jogorvoslati lehetőségeit a döntés tartalmazza.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete.

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről.
Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.
A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.
Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 127-129. §-ai szabályozzák.

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

- kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja,
- eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján,
- hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait
- részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell
- az eljárás során észrevételeket tehet
- az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt
- betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet
- a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni
- jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

- hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni
- a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására
- az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

 

Vissza az ügyintézés menühöz
Széchenyi