Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.07.21.
Hőmérséklet: 20.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Bérlakás pályázat - 2023.

Bérlakás pályázat - 2023.

23/07/21

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a 6/2002. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Lakásrendelet) alapján bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati bérlakás bérleti jogának (továbbiakban bérleti jog) elnyerése céljából, az alábbi feltételekkel:

 

I. Általános feltételek

1. A megpályázható lakások legfontosabb adatai:

Pályázati azonosító szám: 1/2023

 

Címe: 4264 Nyírábrány, Iskola u. 12. Tetőtér/09.
Komfort fokozota: összkomfortos
Lakbér mértéke
(Lakásrendeletben meghatározott díj):
44 177.- Ft/hó
700 Ft/ m2
Igénybevétel jogcíme: Költségelven bérbe adott lakás
Szobák száma 3
Alapterület: 63,11 m2

 

A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 10. napjáig köteles az Önkormányzatnak számla ellenében megfizetni, valamint minden hónap 15. napjáig igazolni köteles az Önkormányzat felé az előző hónapban esedékes közüzemi szolgáltatások - áram, gáz, ivóvíz, szennyvíz, hulladékszállítás - díjának befizetését.

 

II. A pályázat feltételei

 

1. Pályázatot kizárólag természetes személy(ek) (továbbiakban Pályázó(k) nyújthatnak be.

2. A korábbi években az Önkormányzathoz beadott minden lakáscélú kérelem, pályázat (szociális, költség alapú, egyéb kérelem) érvénytelen, a jelen lakáspályázaton csak a most, és a jelen kiírásnak megfelelően beadott pályázatok  tekinthetők érvényesnek.

3. Pályázatot nyújthat be az a személy:

 

a) neki, vagy a vele együtt költöző családtagjának van rendszeres jövedelme, és az egy főre eső jövedelem eléri az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
Jövedelem igazolás
b) neki, valamint a vele együtt költöző személynek Magyarország területén 1/1 tulajdoni arányú hasznosítható lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő , illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt  írásban elfogadta, Nyilatkozatok
c) a kérelem benyújtásának időpontjában korábbi, önkományzati lakás bérletéből származó, az Önkormányzatnál nyilvántartott tartozása nincs,  
d) négy havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot adott át a bérbeadónak. Nyilatkozat. A bérleti szerződés aláírásának feltétele az óvadék befizetése

 

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített „Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás-pályázat benyújtásához" című nyomtatványon lehet benyújtani.

Nyomtatvány igényelhető a Nyírábrányi Közös Önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető az alábbi linkről:

2. sz. melléklet - Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás benyújtásához (pdf)
Vagyon és jövedelm nyilatkozat (pdf)

A lakás megtekinthető a polgármesteri hivatalban történő előzetes időpont egyeztetést követően.

Pályázat útján lakásbérlet csak azzal létesíthető, aki

- a pályázat benyújtására megállapított határnapig nagykorúvá vált (18. életévét betöltötte),
- pályázatát határidőre benyújtotta,
- a már meglévő bérleményére lakbér vagy közüzemi díj tartozása nincs,
- az adott lakás kategóriájában megjelölt feltételeknek megfelel.

A lakáspályázaton nem vehet részt az, illetve a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni akkor, ha:

1. A Pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
2. Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, nem a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül adta be, és nem teszi lehetővé a személyi adatok valódiságának ellenőrzését.

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.) ügyfélszolgálata.

A pályázati adatlapok benyújtási határideje:

 

2023. augusztus 18. péntek 12:00 óra

Az esetlegesen határidőn túl beérkezett pályázatot az adott pályázaton belül az elbíráláskor figyelembe venni sem az Egészségügyi és Szocilális Bizottság, sem a Képviselő-testület nem tudja. A pályázatra benyújtott kérelmek egy pályázatra érvényesek.

 

Kötelezően benyújtandó mellékletek:

- ,,Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás-pályázat benyújtásához" című nyomtatvány
- Jövedelemigazolás(ok)
- Egyéb jövedelemről szóló igazolások (pl.: gyermektartás, árvajáradék stb.)
- Öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas együtt költöző hozzátartozó esetén a nyugdíjszelvény, vagy más a nyugdíjat igazoló irat másolata,
- Vagyoni viszonyokat igazoló iratok
- Albérleti, bérleti szerződés
- Családtagi, szívességi lakáshasználati jogcímet igazoló nyilatkozat
- A családban tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy orvosszakértői igazolása, vagy szakértői véleménye
- Az egészségtelen lakásról kiadott szakvélemény és az egyéb körülményt igazoló iratok
- Az átmeneti, vagy tartós nevelést megszüntető határozat
- Csökkentett munkaképességet, vagy munkaképtelenséget megállapító határozat
- Saját gyermek esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata
- Gyámság alatt álló gyermek esetén a bírósági vagy hatósági igazolás arra, hogy a gyermek 3 éve a pályázó, házastársa vagy élettársa gondozásában él
- Élettárs, nagyszülő, esetén 3 éves együttlakás igazolása.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatok elbírálása

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az érvényes pályázatok pontozása után a pályázatokat sorba állítja és javaslatot tesz.
A nyertes pályázók esetében, környezettanulmány keretében, ellenőrzésre kerül a pályázati adatlapon benyújtott adatok valódisága.
A pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

 

A Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja.

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

20230721_-_Bérlakás_pályázat_2023_.jpg
Megosztás
Széchenyi