VÁLTOZNAK EGYES ADÓIGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK

2021-01-28 14:44:56

Tisztelt Adózók!

2021. évtől egyes önkormányzati adóigazgatási hatásköröket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át, illetve HIPA adóbevallás és előlegcsökkentésére irányuló nyilatkozattételi kötelezettség teljesítést is a NAV felé kell teljesíteni

1.) Belföldi gépjárművek adóztatása

 1. A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.
 2. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről é) az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
 3. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
 4. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
 5. Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.
 6. A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

2.) Helyi iparűzési adóbevallás benyújtása

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így, a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

3.) Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni aókötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnik.

Továbbra is fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A 180 nap számításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni, mégpedig az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.

4.) A 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ban meghatározottak szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában kell kérni.

HIPA ELŐLEGCSÖKKENTÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az engedmény azonban csak akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be.

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése útvonalon található meg.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Adóhatósága

 

Olvasd tovább

TÁJÉKOZTATÓ HELYES CSATORNAHASZNÁLATRÓL

2021-01-28 11:19:14

Tisztelt Felhasználóink!

Nyírábrány önkormányzata a Debreceni Vízmű Zrt.-re bízta víziközműveinek üzemeltetését, az Önök ivóvíz és a szennyvízelvezetés szolgáltatását! Kérjük, hogy legyenek együttműködő partnereink!
Megkeresésünk célja, hogy tájékoztassuk a helyes szennyvíz csatorna használatról,

A szennyvízcsatorna, kizárólag szennyvíz elvezetésére szolgál és nem egyéb szilárd, darabos hulladékok fogadására. Sajnos tapasztaljuk, hogy ennek ellenére a szennyvízzel együtt kerülnek be nem oda való hulladékok, melyek a csatorna dugulását okozzák vagy, a szennyvízátemelő szivattyúinak működését gátolják. A Nyírábrány település szennyvíz-átemelőiben a szivattyúink rendszeresen eldugulnak, meghibásodnak olyan jellegű hulladékoktól, melyeket eredetileg nem lenne szabad a szennyvízcsatornába juttatni. Munkatársaink a szivattyúkból, az átemelő aknájából gyakran távolítanak el textília, orvosi kötszer, kötöző géz és egyéb működést akadályozó hulladékot.

Valamennyi közüzemi szennyvízrendszerre csatlakozott és oda kibocsátó lakót arra kérjük, hogy vizsgálják felül szennyvízcsatorna használati szokásaikat, és a szükséges mértékben változtassanak rajta, valamint környezetüket is ösztönözzék erre. A helytelen szennyvízcsatorna használat a felhasználók belső csatornáira is károsak, melyek így könnyen eldugulnak ezzel kellemetlen helyzetet és költséget okozva az ingatlan lakóinak. Ugyanígy a közcsatornában, átemelőkben bekövetkező hibák is eredményezhetik a szennyvízelvezetés szolgáltatás folyamatosságának, minőségének, zavarát, akár a vétlen kibocsátóknál is szennyvíz elöntést okozva. A hanyag és nem rendeltetésszerű használat a település vagyonát, tulajdonát képező szennyvízelvezető létesítményekben, elsősorban gépészetben, szivattyúkban jelentős károkat okoz, élettartamát csökkenti, ezzel is terhelve a település gazdálkodását!

Közös érdekünk, hogy a szennyvízelvezető csatornába csak olyan anyagok, szennyvizek kerüljenek, amelyek annak rendeltetésszerű működését, az Önök szennyvizeinek dugulásmentes és kártétel nélküli elvezetését és megtisztítását nem gátolják!

Szennyvízcsatornába csak a normál életvitelhez tartozó fogyasztási tevékenység során a háztartásokban keletkező emberi eredetű szennyvíz kerülhet, lakó vagy más szociális jellegű épületből, jellemzően WC-ből, mosogatóból, mosógépből, fürdőszobai lefolyókból, rendeltetésszerű használat során, életviteli tevékenységből származóan.

Tilos a csatornába juttatni:

 • mérgek,
 • gyógyszerek és növényvédő szerek,
 • nehézfém tartalmú folyadékok,
 • tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék, stb.,
 • lebomlásuk során mérgekké, vagy
 • tűzveszélyessé váló anyagok
 • csapadékvíz,
 • belvíz,
 • talajvíz,
 • darabos, szilárd hulladék jellegű anyagok (pl. fadarabok, kő, csont, kavics, homok, fémkupak, műanyag, üveg, gumi, fém anyagú tárgyak, építési törmelék, aszfalt, ragasztóanyag, stb.),
 • vízben nem oldható, más módon szilárdhulladék szeméttárolóban elhelyezendő egészségügyi anyagok (pelenka, nedves törlőkendő, vatta, tampon, géz, ezek csomagoló anyagai, stb.)
 • egyéb háztartási hulladékok (ruhanemű, textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr, műanyag zacskó/szatyor, stb.),
 • állati tetem, ételmaradék,
 • zsírok, olajok, szénhidrogén származékok,
 • állati eredetű szennyvíz, hígtrágya,
 • emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül.

Külön meg kell említeni a csatornákba illegálisan bevezetett csapadékvíz több negatív hatását. A felszínről lefolyó vízzel jelentős mennyiségű homok kerül a csatornába, ami gyorsan le is ülepszik és dugulást okoz. A hálózat kapacitását többszörösen meghaladó csapadék a csatornába kerülve visszaduzzadásokat eredményez, esetleg kiöntéseket közterületen, az utcában vagy egyes felhasználók ingatlanán, lakásán, pincéjében.

A szennyvízelvezetést is jogszabályok szabályozzák. A nem megfelelő minőségű szennyvíz kibocsátása csatornabírsággal, illetve a nem szabályos csatornahasználat kötbérrel, egyéb szankciókkal sújtható kártérítés fizetési kötelezettség mellett, egyes esetekben a közegészségügyi, valamint a környezetvédelmi, vízvédelmi hatóság eljárásával terhelve.

A megfelelő szennyvízcsatorna használattal természeti és lakókörnyezetét, embertársai, családja, munkatársaink egészségét, a szolgáltatás költségeit és a település közösségi tulajdonát képező szennyvízelvezető-tisztító létesítményeit kímélheti!

Köszönjük!

Debreceni Vízmű Zrt.

Olvasd tovább

Állásajánlat

2021-01-21 11:02:39

Olvasd tovább

Megújult Községünk piactere

2021-01-19 14:42:08

Megújult Községünk piactere

2020.12.04. A VP-6.7.2.1-7.4.1.3-17 projekt keretén belül felújításra került Községünk piactere így egy komfortosabb terület várja az árusokat és a vásárlókat a Határőr utcai piacon.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a COVID 19 járvány ellenére is teszi a dolgát és a helyi fejlesztésekkel igyekszik minél otthonosabbá tenni a települést az itt élők számára.  A VP-6.7.2.1-7.4.1.3-17 projekt keretében a helyi termékek értékesítését szolgáló piactér külső rekonstrukciója került megvalósításra, amelyet az árusító tér felett húzódó tetőszerkezettel újítottunk meg valamint a külső és belső berendezés is frissítésre került.

       

A beszerzett eszközök könnyítik a piac karban és tisztántartását valamint egy modernebb környezet látszatát keltik a használóiban. Beszerzésre került közel 30 új piaci árusító asztal a jelenkori igényeknek megfelelő kivitelben. Továbbá került még többek között a piactérre vásárlást megkönnyítő mérleg és egy olyan kamerarendszer, amely a későbbi rendfenntartásban kap jelentős szerepet.

Projekt adatai számokban:

Piactér felújítás

Nyírábrány Határőr utca 10.

Támogatás összege

31 911 437 Ft.

Önerő összege

1 679 549 Ft.

Összesen

33 590 986 Ft.

 

 

 

 


Nyírábrány, 2021. 01. 19.

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 93