2021-04-16 11:05:47

Olvasd tovább

2021-04-15 15:58:47

Olvasd tovább

Nyírábrányi Önkormányzati Konyha intézményvezető

2021-03-24 15:11:49

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánnpályázatot hirdet Nyírábrányi Önkormányzati Konyha intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Iskola u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Telephelyeivel együtt 800 adagos konyha intézményvezetői feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének betartásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata felé. Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, élelmezésvezetői szakképesítés,
•         a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Magyar állampolgárság
•         Büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség
•         Erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de lagalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény vagy az ügyfélkapun történő feladásról szóló igazolás másolata
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
•         Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását
•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajos nyújt, a 06/52/208-001/10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/2102/2021 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

•         Személyesen: Nagy Lajos polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörben eljárva a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://nyirabrany.hu/ - 2021. március 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasd tovább

BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

2021-03-07 07:53:32

BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben a 6/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata polgármestere bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti jog) elnyerése céljából az alábbi feltételekkel:

I.  Általános feltételek
 1.  A megpályázható lakás legfontosabb adatai:

 

Pályázati azonosító szám: 1/2021

Címe:

4264 Nyírábrány Iskola u. 12 I/6

Komfort fokozota

 

összkomfortos

Lakbér mértéke (Lakásrendeletben meghatározott díj)

31 786.- Ft/hó

575 Ft/ m2

Igénybevétel jogcíme:

Költségelven bérbe adott lakás

Szobák száma:

2

Alapterület:

55,28 m2

 

A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 10. napjáig köteles az Önkormányzatnak számla ellenében megfizetni, valamint minden hónap 15. napjáig igazolni köteles az Önkormányzat felé az előző hónapban esedékes közüzemi szolgáltatások - áram, gáz, ivóvíz, szennyvíz, hulladékszállítás - díjának befizetését. 

II.  A pályázat feltételei

 1.  Pályázatot kizárólag természetes személy(ek) (továbbiakban; Pályázó(k) nyújthatnak be.
 2. , A korábbi években az Önkormányzathoz beadott minden lakáscélú kérelem, pályázat (szociális, költség alapú, egyéb kérelem) érvénytelen, a jelen lakáspályázaton csak a most, és a jelen kiírásnak megfelelően beadott pályázatok tekinthetők érvényesnek.
 3. A pályázatot nyújthat be az a személy: 
a) neki, vagy a vele együtt költöző családtagjának van rendszeres jövedelme, és az egy főre eső jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, (57.000 Ft) Jövedelem igazolás
b) neki, valamint a vele együtt költöző személynek Magyarország területén 1/1 tulajdoni arányú hasznosítható lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta,  Nyilatkozatok
c) a kérelem benyújtásának időpontjában korábbi, önkormányzati lakás bérletéből származó, az Önkormányzatnál nyilvántartott tartozása nincs,   
d) négy havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot adott át a bérbeadónak.  Nyilatkozat. A bérleti szerződés aláírásának feltétele az óvadék befizetése.
 

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített „Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás- pályázat benyújtásához” c. nyomtatványon lehet benyújtani. 

Nyomtatvány letölthető a http://nyirabrany.hu/ honlapon található linkről, vagy a 06/52/208-001-es telefonszámon igényelhető.

Előzetes időpont egyeztetést követően a lakás megtekinthető. Időpontot a 06/52/208-001/20-as telefonszámon lehet kérni.


Pályázat útján lakásbérlet csak azzal létesíthető, aki

 • a pályázat benyújtására megállapított határnapig nagykorúvá vált (18. életévét betöltötte),

 • pályázatát határidőre benyújtotta,

 • a már meglévő bérleményére lakbér vagy közüzemi díj tartozása nincs,

 • az adott lakás kategóriájában megjelölt feltételeknek megfelel.

A lakáspályázaton nem vehet részt az, illetve a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni akkor, ha:

 1. A Pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 2. Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, nem a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül adta be, és nem teszi lehetővé a személyi adatok valódiságának ellenőrzését.

Az ajánlat benyújtásának helye: 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal (4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.) ügyfélszolgálata.

A pályázati adatlapok benyújtási határideje: 

2021. március 19. péntek 12.00 óra

Az önkormányzat nem tudja figyelembe venni az elbíráláskor az esetlegesen határidőn túl beérkezett pályázatot. 

A pályázatra benyújtott kérelmek egy pályázatra érvényesek. 

Kötelezően benyújtandó mellékletek:

„Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás- pályázat benyújtásához” c. nyomtatvány.

 • Jövedelemigazolás(ok)

 • Egyéb jövedelemről szóló igazolások (pl.: gyermektartás, árvajáradék, stb.) 

 • Öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas együttköltöző hozzátartozó esetén a nyugdíjszelvény vagy más a nyugdíjat igazoló irat másolata,

 • Vagyoni viszonyokat igazoló iratok

 • Albérleti, bérleti szerződés

 • Családtagi, szívességi lakáshasználati jogcímet igazoló nyilatkozat

 • A családban tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy orvosszakértői igazolása, vagy szakértői véleménye

 • Az egészségtelen lakásról kiadott szakvélemény és az egyéb körülményt igazoló iratok

 • Az átmeneti vagy tartós nevelést megszüntető határozat

 • Csökkentett munkaképességet, vagy munkaképtelenséget megállapító határozat

 • Saját gyermek esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata

 • Gyámság alatt álló gyermek esetén a bírósági vagy hatósági igazolás arra, hogy a gyermek 3 éve a pályázó, házastársa vagy élettársa gondozásában él.

 • Élettárs, nagyszülő, esetén 3 éves együttlakás igazolása.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatok elbírálása

Az Egésségügyi és Szociális Bizottság az érvényes pályázatok pontozása után a pályázatokat sorba állítja és javaslatot tesz a bérlő személyére.

A nyertes pályázók esetében, környezettanulmány keretében, ellenőrzésre kerül a pályázati adatlapon benyújtott adatok valódisága.

A pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja.
 

Mellékletek: 

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 85